سیاه تر از سفیدی

گفتم : برایم دعا کرده ای! گفت : از کجا فهمیدی ؟ 

تنهایی ام شدت گرفت و از بازی روزگار خسته شدم!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
صابر

دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی !!!؟