قبل از بررسی توحيد حضرت ابراهيم عليه السلام، به دليل شروع امتحانات و فرصت کم، اين متن رو که چندوقت پيش نوشته بودم، اينجا ميذارم اميدوارم همه دوستان اين مطلب رو نقد کنن و قسمتهايی از اون که غيرمنطقی هست رو بيان کنن تا عالمانه تر تصديق و تکذيب کنم.

 

بررسي حديث مستند سلسله الذهب

 

24 هزار نفر نگاشتند آنچه را علي بن موسي در نيشابور فرمود :

... (قال الله تعالي :)" كلمه لااله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي"

... (خداوند مي فرمايد :) " كلمه لااله الا الله قلعه من است، هركس داخل قلعه من شود از عذابم ايمن خواهد بود "

براستي اين كلمه چيست ؟ و چه سري در خود نهفته دارد ؟ چگونه است كه اين كلمه، قلعه ناميده شده ؟

حديث معروف پيامبر را به ياد داريم كه فرمود : " قولوا لااله الا الله تفلحوا" اين چه گفتني است كه رستگاري سرانجامش است ؟ از آنجا كه رستگاري انسان و ايمني او از عذاب، فقط و فقط به زندگي او در اين دنيا مربوط است پس اين كلمه بايد چنان كاربردي در زندگي روزمره انسان داشته باشد كه اولاَ انسان را به حركت وادارد و ثانياَ حركت او را جهت دار كند. "قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي ثم تتفكروا .... "(سبا - 46) "بگو شما را به يك سخن پند مي دهم كه براي خدا، دونفر باهم و يا يك يك قيام كنيد سپس تفكر كنيد ... "

اما چگونه يك كلمه مي تواند در زندگي روزمره كاربرد داشته باشد ؟ اگر در زمان پيامبر بر مسلمين مشخص بود كه به چه راهي روند و چه كاري انجام دهند - هرچند كه مسلمين آن زمان هم اينگونه رفتار نمي كردند(1) - بعد از وفات پيامبر براستي چگونه اين كلمه بايد به عمل بسته شود ؟ چطور در جامعه پياده شود ؟

چگونه بايد تبيين گردد ؟ مگر صريحاً در قرآن بعثت پيامبر به هدف تلاوت آيات، تزكيه نفوس و تعليم كتاب نيست ؟ (جمعه - 2، آل عمران - 164) اما مي بينيم پيامبر فقط فرصت يافت كه آيات الهي را تماماَ بر مردم تلاوت كند تا قرآن كامل در دست ما باشد اما تزكيه نفوس و تعليم كتاب پس چه ؟ پيامبر چقدر فرصت كرد تا به تزكيه نفوس بپردازد و كتاب را تعليم دهد ؟ چقدر از احكام دين در زمان پيامبر بصورت قطعي معين شد ؟ و چقدر از كتاب الهي كه نيازمند مفسر است تفسير ؟(2)

بر هر محققي روشن است كه اگر خداوند براي هدايت انسانها پيامبران را فرستاده است، با آمدن خاتم پيامبران، قطعا هدايت تمام نمي شود! چرا كه نياز انسان در هر زمان و مكاني به هدايت غير قابل انكار است(3) پس مي بينيم كه خاتم پيامبران همراه "بينه" - دليل روشن - و "شاهد" - كه مصداق كامل آن دليل است - مي باشد (هود - 17) تا بعد او نيز مردمان روزگار با مراجعه به آن دو از گمراهي بدور باشند.

اما اين "بينه" كه دليل روشني بر نبوت و اعجاز خاتم پيامبران است، قرآن مي باشد كه دوري از تحريف آن به دلايل عقلي و تاريخي قطعي است. و "شاهد" كسي است كه همراهي هميشگي با اين قرآن - كه همان حق است (4) - داشته باشد. سخن پيامبر مورد تاييد شيعه و سني را يادآور مي شوم كه فرمود : " علي مع الحق و الحق مع علي، يدور معه حيثما دار " (علي با حق است و در مدار حق مي گردد و هرجا حق باشد علي آنجاست(5)) بنابراين علي بن ابيطالب -قرآن ناطق -ملازم هميشگي قرآن و"شاهد" است ...

پس براي حلول كلمه لااله الا الله در زندگي، بعبارت ديگر براي دستيابي به هدايت الهي بايد به همان 2 وجود گرانسنگ متمسك شد، همان دويي كه پيامبر در لحظات واپسين عمر خود نيز براي تاكيد بيشتر به آن اشاره كرد - حديث ثقلين - كه به قرآن و اهل بيت من متمسك شويد و از اين 2 جدا نشويد... كه اين 2 جدايي ناپذيرند (6).

و پيامبر كه زمامدار هدايت انسانها بود، از فتنه ها خبر داده بود و خطر "حسبنا كتاب الله"(7) را بارها گوشزد كرده بود! اما ...

چطور ممكن است قرآن بتنهايي هدايتگر باشد ؟ قرآن خود را شفا معرفي كرده (اسراء - 82) پس كدام عقل سليمي نيازمندي را به كتاب شفا بدون طبيب حاذق سفارش مي نمايد ؟ كساني كه قرآن را بتنهايي كافي مي پندارند چگونه تبعيت از "اولوا الامر" مي كنند(نساء - 59)درحالي كه آنها را نمي شناسند ؟ و چطور اوامر الهي را اجرا مي كنند و از نحوه آن هيچ نمي دانند ؟

اين است كه قرآن همانطور كه كتاب شفاست، در همان حال جز خسارت نيست براي كساني كه حق قرآن را ادا ننموده و بدان - بهتر است بگوييم به خود - ظلم نموده اند(اسراء - 82)! چه اينكه اگر بدون طبيب به سراغ كتاب شفا بروي قطعاَ خود را هلاك خواهي كرد...

باتوجه به آنچه صحبت شد، لزوم تبعيت و گرويدن به ولايت علي بن ابيطالب كه در قرآن صريحاَ بدان اشاره شده(8) بيشتر و بيشتر مشخص مي گردد.

در اين ميان، حديث گرانقدري مستند از امامان معصوم نقل گرديده است كه تمام بحث فوق حول آن حركت كرده و ونتيجه در آن جمع شده است : (قال الله تعالي :) ولايت علي بن ابيطالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي

(خداوند مي فرمايد :) " ولايت علي بن ابيطالب قلعه من است، هركس داخل قلعه من شود از عذابم ايمن خواهد بود "

براستي تبعيت از ولايت، كه برخلاف عقيده عده اي مخالفت با عقل است، بصورت تام بمعناي عقل مداري است. از علي بن موسي الرضا پرسيد : يابن رسول الله، حجت خداوند بر مردم چيست ؟ پس امام رضا فرمودند : عقل. پرسيد : هركسي ما را به سمتي مي خواند، چگونه راه درست را پيدا كنيم ؟ فرمود : پس خداوند عقل را براي چه به شما داده است ؟ - نقل به مضمون -

آري، ورود در قلعه لااله الا الله كه همان قلعه ولايت علي بن ابيطالب است، شرط اولش عقل ورزي مي باشد! چرا كه اهل بيت خود ترجمان حقيقي قرآن اند! كه قرآن فرمود : "... خداوند قرار مي دهد پليدي و رجس را بركساني كه تعقل نمي كنند" (يونس - 100)پس چگونه كسي كه پليد است همراه كساني شود كه خداوند هرگونه رجس و پليدي را از آنان زدوده ؟ (احزاب - 33)

اما در دوره اي كه آخرين حلقه اين سلسله نور در پس پرده غيبت است چه بايد كرد ؟ آيا اينقدر عاقل شده ايم كه علم اجتهاد را هيچ بپنداريم و خودمان دست به انتخاب بزنيم و حلال خدا را حرام و حرامش را حلال كنيم ؟ چه راحت سخن دوازدهمين امام و چهاردهمين معصوم را به فراموشي سپرده ايم كه فرمود : در زمان غيبت ما به راويان حديث ما رجوع كنيد...

 

پانوشتها :

1- بنابر نص قرآن و گواهي تاريخ حتي بعضي از صحابه پيامبر نيز به سخنان ايشان و به فرمان الهي گوش فرانمي دادند، قرآن اتمام حجت مي كند با مسلمين(مائده - 54، مجادله - 13 و ...) و ماجراي معروف سپاه اسامه- مورد تاييد شيعه و سني - كه در آن بزرگان مهاجر از جمله عمَر و ابوبكر از فرمان پيامبر سرپيچي كردند و پيامبر همگی متخلفين از امرش را لعنت كرد.

2- قرآن آياتش را به دو دسته متشابه و محكم تقسيم نموده كه جز الله و راسخون في العلم، تاويل (درك معني و فهم مقصود) متشابهات آن را نمي دانند.(آل عمران - 7) پس مسلم است كه قرآن نياز به مفسري از همان راسخون في العلم دارد تا آيات متشابه قرآن را تفسير نمايد تا راه هدايت مشخص گردد.

3- ازآنجا كه انسان از حقيقت آنچه در اين دنيا ميگذرد، از حقيقت وجودي خويش و از حقيقت اعمال باخبر نيست همواره نيازمند هدايت است.

4- قرآن در اين آيات خود را حق بيان مي كند : محمد - 2، فاطر - 31، سجده -3، بقره - 91

5- البته اين حديث بگونه ديگر نيز معنا مي شود كه براي درك معني كاملتر آن ر.ك.ب : جوادي آملي، حيات عارفانه امام علي(عليه السلام)، ص 92

6- از كلام پيامبر "لن يفترقا" اين چنين نيز استفاده مي شود كه اين دو (قرآن و اهل بيت) هيچگونه اختلافي با هم ندارند، يعني هرآنچه در قرآن هست در اهل بيت نيز هست و بالعكس. و از اين حديث نيز مي توانستيم براي يافتن مصداق "شاهد" - كه علي (عليه السلام) است - استفاده كنيم.

7- " كتاب خدا براي ما بس است. "، سخني كه عمربن خطاب در لحظات پاياني عمر پيامبر گفت هنگامي كه پيامبر فرمودند براي من قلم و دواتي بياوريد تا چيزي بنويسم كه هرگز گمراه نشويد پس از آن.

8- منظور آيه ولايت است : "اين است و جزاين نيست كه سرپرست شما، خداست، رسول خدا و مومناني است كه ايمان آوردهنماز مي خوانند و زكات مي دهند درحالي كه در ركوع اند "(مائده - 55) كه همگان بر اينكه مصداق اين آيه امام اول شيعيان است متفق القول اند.

 

/ 42 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهتاب

به نظر شما این به قول شما نقد من غیر منصفانه تر است یا بسطی که امثال ایشان می خواهند به مفهوم ولایت بدهند؟ منظور ایشان این نبود که هر کسی را به عنوان ولی پذیرفتید دیگر در کارهایش شک نکنید؟ منظورشان این نبود که اگر در این زمانه هم می بینید جایی فرمان قتلی صادر می شود به عقل ناقص خود شک کنید نه به عملکرد ولی؟! من اگر قصد نقد کردن داشتم می نشستم و همه ی اینها را باز میکردم. من فقط صحبتهای ایشان را تکرار کردم تا شنونده خود پی ببرد چه تفکری حاکم بر ماست. من نه شخص ایشان را به درستی می شناسم که بخواهم قصد تخریبشان را داشته باشم نه خصومتی با ایشان دارم. اگر به همین سادگی دکور ایشان با دو کلمه طنز پایین می ریزد مشکل من نیستم. کار از جای دیگری عیب دارد.........

ابوالفضل

سلام هانی جان من اپیدم دوست داشتی بیا قدرتمند باشی ابوالفضل

سیدهانی

سلام مجدد خدمت سرکار خانم مهتاب، اولین مطلب اینکه بازهم میگم شما فقط نقل قول نکرده بودین، بلکه این نوع نقل مطلب، که شما مصرانه فقط نقل قول می دونین گوشه هایی از طنز واضح بود که نقد طعن آمیز همراهش بود؛ چه اینکه اگه شما با طنز، طعنه نمی زدید قطعاً اینگونه مطالب در کامنت - مطلب شما - گذاشته نمی شد؛ اما درمورد « ولی »، هیچ عقل سلیمی و هیچ آدم منطقی از جمله همین شخص چنین داعیه ای نداشته که ولی اگر معصوم نبود امرش مطاع هست، بلکه به صریح آیه قرآن باید سخنان را شنید و از بهترینش تبعیت کرد! (زمر - 18) و تبعیت بی چون و چرا فقط از خدا و رسول و اولوالامر حکم قرآنی و دینی دارد (نساء - 59)؛ که اولواالامر بنابر مستندات تاریخی و عقلی 14 معصوم اند والسلام، پس هیچ اطاعت محضی جز از این 14 تا وجود نداره، حالا بحث دو بخش میشه، یکی اینکه آیا اطاعت از اون 14 تا با اطمینان از کلامشون « محض » هست یا نه، و دیگری اینکه حالا باید چی کار کرد ... اما درمورد دکور ریزی عارضم خدمتتون که اصولاً تخریب خیلی کار ساده ای هست! با دو تا تیکه میشه یکی رو خراب کرد، پس چه بهتر در جامعه ای که نقد عالمانه توش کم هست، تخریب کمتر کنیم و نقد بیشتر.

مهتاب

علیک سلام مجدد. ولی ایشان گفتند اطاعت مطلق از ولی.......معصومش را نگفتند. مگر اینکه حضرت خضر را هم جزو چهارده معصوم فرض کرده باشند! با فرمايش نقد عالمانه تان مشکلی ندارم. موفق باشيد.

عارف يه ديونه

سلام .... یه سلام خنده دار ........ ما آپیم .. ما که میگم یعنی منو داداشیم .... وبلاک داداشیم : www.arfo.blogfa.com وبلاگه منم كه .... تا هاي

تنها

سلام ماشالا به اين همه نظر و دعوا

شهرام

سلام آقای سید هانی علم شما بدرد خودتون می خوره چون به نظر من نود درصد نوشته هاتون رو افراد عامی نمی نمی فهمن.بنابراین اگه وبلاگتون یه وبلاگ تخصصیه بالاش بنویسد به وبلاگ تخصصیه سید هانی خوش آمدید. سبک حرفهای شما کپی آقای جوادی آملیه.

شهرام

از یه طرف میگید که از ایراد گرفتن خوشحال میشید از طرف دیگه میگید نقدتون غیر منصفانه است بالاخره اگه ایراده باید شما اونو قبول کنید اگه نیست هم از شعار دادن دست بردارید این جمله تون قابل فهم نیست ((در ضمن اینکه خداکنه یه وقت سلیقمون اینقدر متفاوت با اهل بیت نشه که یه روز حالمون از اونها هم بهم بخوره :))اینجور به آدم القا می کنه که هر چی شما می نویسید گفته هایه اهل بیته و ما باید بی چون و چرا اونا رو قبول کنیم.

ط.ط

سلام. مطلب نه چندان کوتاه اما بسيار پر محتوای شما را خواندم. اما می خوام بگم شما که قدرت تحليل مطالب رو در اين سطح بالا داريد،‌ بهتره سعی کنيد همين تحليل رو همواره در سطح عقلی نگهداريد. من با نقل روايت مخالف نيستم. اما مطلبی که شما نوشته ايد به دعوا با اهل سنت می مونه. پس ميونه راه نقل حديثی مث ولايت علی ابن ابی طالب حصنی چيه؟ به هر حال با عمده مطلبتون موافقم. در مورد اين که پيامبر نتونست به تزکيه مردم بپردازه،‌گرچه صددرصد اينطور نيست،‌که سلمان و ابوذر نمونه های بارز آن هستند، و بررسی نوع فرهنگ مردم قبل و بعد از بعثت نشانگر تفاوت فاحشی است که بی شک اثر تربيتی کار آن حضرت است،‌اما نهايتا حق باشماس. اما من می گم همين که آخرين پيامبر خدا هم نتونس مردم رو اون طور که بايد تزکيه کنه نشونه چيه؟ آيا نشونه اين نيست که در وادی بی نهايت انديشه ها اميد به رهنمون شدن همه به سوی نقطه وحدت آرزويی محال است؟