و تو نوشتی

‫عشق برای حرکت است و ترس برای توقف!‬
‫عشق برای صعود به سوی قله هاست و ترس برای توقف بر لب دره ها... امان از لحظه هایی که از ترس جا نماندن صعود می کنیم...‬

‫و به عشق تماشای دره به دره سقوط می کنیم...

/ 0 نظر / 31 بازدید