بسم الله الرحمن الرحیم

به بسم الله الرحمن الرحیم است     که عارف در مقام کن مقیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است     که عارف محى عظم رمیم است 

به بسم الله الرحمن الرحیم است     گرت فتحى ز فتاح علیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      که خود حب بقا امر حکیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      سراسر آنچه قران کریم است

به بسم الله الرحمن الرحیم  است      که عقل اندر صراط مستقیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      ولى که اعظم از عرش عظیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      دوایى را که درمان سقیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      دلى با دل حمیم است و صمیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      تمثلها که در قلب سلیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      که بینى نطفه اى در یتیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      که آدم ایمن از دیو رجیم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      که قبض و بسط بر اصل قویم است

به بسم الله الرحمن الرحیم است      ظهورى کز حدیث و کز قدیم است

 

هرکدام از ابیات فوق، ابتدای بابی از کتاب دفتر دل علامه حسن‌زاده آملی است.

/ 1 نظر / 44 بازدید
فریماه

به بسم الله الرحمن الرحیم است که عشق در برم جنات النعیم است [لبخند]