امام رضا، تنهايي، عمليات

عمليات چريکی عقل عملی عليه شهوت و غضب به جايی نرسيد ... يعنی هرچند که در ابتدا پيروزی با عقل بود اما عقل عمل، چمرانی می خواست تا موفق بماند و اسير شهوت و غضب نشود ... بماند.

بماند که اين شکست و کلا شکست هايی از اين قبيل فقط به يک دليل ساده در زندگی اتفاق افتادند ... امروز راهی حرم امن علی بن موسی الرضا خواهم شد ...

نمی دانم چه گويم او را و چه شنوم از او ؟

نمی دانم اين همه عقل نظری به نتايج عالی رسيد اما عقل عملی را بازهم نتوانستم قدرتمندانه بر صندلی فرمانروايی جان بنشانم ... و بازهم شيطان با قوای شهوت و غضب فاتح شدند ...

بازهم شروعی ديگر و بازهم يا علی ديگر ... (اين مدتی که ننوشتم امتحانات بود ... امروز هم که ميرم مشهد به اميد خدا و پنجشنبه برميگردم ... پنجشنبه اولين کاری که می کنم نوشتن متنی در وبلاگ خواهد بود که نتيجه سفرم بوده)

/ 0 نظر / 4 بازدید