تأمل

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فلما جن عليه الليل رای کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الافلين (انعام - ۷۶)
پس هنگامی که شب تاريک نمودار شد، (ابراهيم عليه السلام) ستاره ای ديد و گفت اين پروردگار من است، پس چون غروب و افول کرد گفت : من افول کننده ها(زودگذرها) را دوست نمی دارم.

اين آيه يکی از کليدی ترين آيات در توحيد و مرتبط با بحثهايی هست که شروع نموديم و نياز به تفکر و تأمل خيلی زياد داره... انشاء الله بقيه مطالب از ۱۴ ام به بعد...