تولد حضرت ابراهيم، بت شکن تاريخ

می دانی چرا او بت شکن تاريخ است ؟ چون بت نفس را شکست!
توحيد ابراهيم را بررسی خواهيم کرد به اميد حق تعالی
بيانديش درمورد حضرت ابراهيم .

تا عرفه چقدر مانده ؟ و تا عاشورا ...