بسم الله ارحمن الرحیم

 

مارکوس باکینگهام :

شفافیت کودکی شما ناپدید شد و شروع کردید به دنیای اطرافتان بیش از خودتان گوش دهید. صدای دنیا بلند و متقاعد کننده بود پس شما تسلیم انطباق با خواسته‌های دنیا شدید.