هیجان / تنوع / تعهد / مردانگی / نو شدن / نو کردن / زندگی کردن / فرار نکردن