اتمام دل‌بستگی‌ها هرگز نقطه شروعی برای رشد نخواهد بود اگر

دل‌بستگی بزرگتری وجود نداشته باشد.