وقتی که بی‌تدبیر و بی‌مغز شدی،

آنگاه هیچ فرقی نمی‌کند! همیشه متهم هستی از جانب همه...