چقدر انسانی ضعیف باشد که شرایط او را به سوی مرگ بکشاند؟