چقدر رفتارهای خودم را که دنبال می‌کنم از خودم منزجر می‌شوم!

و حیف که توانی برای اصلاح نمی‌بینم...