ارتباط

ارتباط من با تو ای امام هشتم، نه چون ارتباط زودگذری است که با گناهان و بديهای من خدشه دار شود ... ارتباط من با تو، ارتباط جسم با روح، روح با جان و جان با خداست ...

ای صراط خدا و ای نور خدا .... درود خداوند بر تو باد.

از تو می خواهم اين دوری من از تو، فقط بسان دوری جسمهای مادی باشد و روحم و قلبم و جانم از تو که نور مطلقی اندکی نيز فاصله نگيرد ...

در اين چندلحظه ای که با تو بودم، زندگی را آموزشم دادی و لذت بردن را به روحم آموختی ... فرمودی که هيچگاه خسته نشو و اميدوار باش ...

پ.ن : رسيدم تهران ...