آنجایی که معناها برایت بی‌معنا می‌شود...

حالِ تو گذشته عده‌ای و آینده دیگرانی است...

آینده‌پژوهان می‌گویند آینده در امتداد گذشته و حال است...

و حیرانم از این امتداد ...