به نام خدا

 

پراکندگی ذهنی و مشغولیت‌های آن، دلیل اصلی عدم تمرکز. به همین سادگی...

پراکندگی ذهنی زاییده چیست ؟

نگرانی‌ها، بی‌هدفی‌ها ...