دعا

الهی ان عظم الذنب من عبدک؛ فليحسن العفو من عندک ... خدايا اگه گناه بنده ات بزرگ هست... چه نيکو است عفو از تو ...

من ميگم : الهی عظمت الذنوب من عبدک ... فأحسن الی عبدک الضعيف ... خدايا گناهان بنده ات بسيار بزرگ‌اند... نيکی کن به بنده‌ی ضعيفت ... خدايا تو من رو ضعيف نيافريدی ... اما من خودم رو ضعيف کردم ... به هر چيزی خودم رو فروختم ...

الهی ان کنت مذنب فانا عبدک و ان کنت غافلا فانا مخلوقک

خدايا اگه من گنهکارم؛ من بنده تو ام و اگه من غافلم؛ من مخلوق توام ... خدايا ميدونم من بنده هوی و هوسم شدم ... ولی خدايا تو بخواه که من هدايت بشم ... خدايا ميدونم اينقدر پليد شدم که هر چه از انوار هدايتت برای من ميفرستي؛ همه رو رد می کنم و به گناه خودم مشغول ميشم ...

الهی ارحمنی برحمتک و ارض عنی بجودک و کرمک يا ذالجود و الاکرام