آن زمان که همه عادی‌ها برایت متفاوت می‌شود و همه متفاوت‌ها برایت عادی... روزی است که به خبرگی و پختگی رسیده‌ای...