به نام خدا

وقتی در برابر موقعیتی سر خم می کنی، یعنی اندازه آن نیستی...

قانون قدم به قدم را فراموش نکن