می گوید دنبال خویش می گردم...

شرط گشتن، گم شدن است... 

آنکه گم شده، حیران است، تشنه است، می جوید ...

تو کجا گم شده ای و اینچنین از همه لذت ها بهره می بری !؟

صادق باش...