بسم الله الرحمن الرحیم

گویی بازهم نسیم رحمت الهی را با روح آلوده به گناه درک می کنم...

و درهای توبه را باز می بینم...

حال که گویی بهانه ای آمده است تا کمی یاد خدا کنم...

« و یذکروا اسم الله فی أیام معلومات » (حج-28)

در میان همه آنچه که فهمیدم که نفهمیدم ...

آن همه علمی که کسب کردم که دایره جهلم گسترده تر شد...

در برابر همه اعمالی که به غلط انجام دادم و مهم تر

در مقابل همه کارهایی که باید انجام می دادم و انجام ندادم ...

چند روز...


اعمال دهه اول ذی الحجه

اعمال دهه اول ماه ذی الحجه