به نام خدا

بی تفاوت نبودن نسبت به پیرامون (اعم از افراد، اشیاء، ترتیب، هماهنگی و ...) هر چند که از انفعال بهتر است، لیکن شرط کافی بلوغ به معنی ارج نهادن به خویشتن نیست.

چه افرادی که برای فرار از درون خودشان به بیرون و دیگران رسیدگی می کنند و اهمیت قائل می شوند...

اما توجه به خود و بی تفاوت نبودن نسبت به سیر خواسته ها، سیر آرزو ها ... بسیار مهم تر از هر چیز دیگری است...

به راستی چه می خواهیم ؟ و خواسته ما در سال گذشته چه بود ؟ چه میزانی بهتر از ارزیابی خواسته ها در طول زمان ...

حقیقتاً آدم ها به اندازه خواسته هایشان هستند...