آهِ من قلة الزاد و بعد الطریق... کجا و آهِ ما...

گم کرده راه را در کشتی بی هدف کجا می برند ؟