کسانی که مسیر را پیموده اند، همه ذوق ها را تجربه کرده اند و این است که در برابر اوج پیشرفت ها هم از خود بیخود نمی شوند. س.ه