" اراده‌ای که ریشه در اصالت و فطرت انسان دارد کیفتی است که او را در جهت و طریق شکوفایی بالقوگی‌ها و جوهره ذاتی او پیش می‌برد ولی اراده فعلی ما در حقیقت شلاق من‌های قلدرتر است. "


محمدجعفر مصفا،
تفکر زائد،
صفحه 72