به نام خدا

انسان‌های بزرگ، خطوط قرمزشان فقط اعتقادات مذهبی‌شان است و این اعتقادات هم بر پایه درک عمیقی نسبت به توحید شکل گرفته است.

هر کسی برای خود محدوده‌ها و حریم‌هایی تعریف می‌کند که اگر امری (کسی یا چیزی) از آن خطوط بگذرد، فرد دچار فشار روحی شده و حالت تدافعی به خود می‌گیرد، این تدافع گاه به صورت تهاجم و گاه با سکوت توام با رنج همراه است.

اما آن‌کس که روح بزرگی دارد ...