تفکر > ۷۰ سال عبادت ...

راستش خيلی عجيبه ... اگه آدم بدونه کاری نتيجه اش چقدر فلاکت بار هست ولی اون کار رو انجام بده، اگه آدم بدونه در کاری عاقبتش هست (حتی دنيوی) اما اون کار رو نکنه ... اگه آدم دغدغه خدايی بودن داشته باشه ولی برای خدايی شدن هيچ قدمی برنداره ... شما فکر می کنيد مشکل از چيه ؟ ...

خدايا کمکم کن جزو کسانی باشم که تعقل می کنن ...