چند بيت شعر زيبا و سکوت !

نصيحت صائب به من :

ای که از عالم معنی خبری نيست تو را          بهتر از خموشی هنری نيست تو را
صائب ز لبت گوهــــر شـــهــــوار نـريزد          چندی چو صدف تا نکنی مهر دهان را

تنهايی هم به تنهايی ثمر نمی دهد :

مرد را هرچند تنهايی کامل کند عيــار          صحبت ياران يکدل کيميايی ديگر است
سربهم آورده ديدم برگهای غنچـــه را           اجتماع دوستان يکدلـــم آمــــد بــیــاد

* اجتماع دوستان يکدل چقدر در اين دوره زمونه کم شده (!) هر کسی برای خودش ادعايی داره ... دوست يکدل ...

صائب چه قدر قشنگ گفتی :

باهمه زشتی زدنيا چشم‌بستن مشکل‌است 
                                                    هيچ مکروه اينقدر در ديده ها مرغوب نيســت
سادگی بين که همان فکـــــر اقامـــت داريــم
                                                    گر چه گوی ســـر ما رد خـــم نه چوگان است

 * از اينکه محمدرضا وبلاگ زدی، خوشحالم ... انشاء الله که هميشه موفق باشی ...