سعدى حجاب نیست تو آیینه پاک دار  

زنگار خورده چون بنماید جمال دوست