بازخورد دوم : مثالهای زیاد، عدم فهم پذیری متن و بازی با کلمات

سلام ... دوستی مرا گفت که اینگونه است سخنان دلت در وبلاگت ! راست می گفت! ... حقیقتا" همینگونه است ... اما چه کنم که بسیاری از صحبتهای دلم را نمی توانم بگویم !!! یعنی خدا اجازه نداده! اگر قرار باشد از هرچه می گذرد بگویم که دیگر نمی شود!! می شود ؟؟
اما در گذر مثالهای زیاد و بیراهه گفتنهاست که حرف دلم را می گویم! و آن را جز کسانی که درد مرا دریابند، نخواهند یافت!
این وبلاگ، گذری از دل دردمند و بی درد من است به دل هرکس که این درد را هرچند در برهه ای کوتاه از زندگیش چشیده باشد ...

و دلم پر ز اميد است کسی را يابم تا غم دل تمام با او بگويم ... شايد مهمترين دليلم برای ديوار نويسی دل همين بود !!