به نام خدای بخشاینده مهربان

رتبه 436 کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 رشته MBA.

قبولی در دانشگاه علوم و فنون مازندران.