به نام خدا

سیستم موبایل کشور چند دقیقه ای است قطع شده است.

صدای بوق ماشین ها به شدت شنیده می شود.

اینجا ایران است؛ چه خبر شده ؟

سایتهای youtube و facebook هم فیلتر شده اند. در همین ساعات.