امروز وقتی که فکر می کردم از شدت بازیچه شدن ها، اسارتها؛ دیدم بد نیست، اسارت هم لذت خود را دارد وقتی برای دیگران از آزادی می سرایی !


گفتم : برایم دعا کرده ای! گفت : از کجا فهمیدی ؟ 

تنهایی ام شدت گرفت و از بازی روزگار خسته شدم!