به نام خدا

تا زمانی که معشوقی از جنس محدود برای خویش گرفته ای، به نیکی معنی فراق و وصال را در می یابی ...
هر چه در عشق خود بیشتر پیش می روی قرب خودت را به وی بیشتر می فهمی اما همیشه بازهم فاصله ای بیان وصال و فراق برایت متصور است ...

آنچنان معتقدم که این فراق در بسط فکری و رشد روحی عاشق و حتی معشوق بسیار مؤثر است، یافتن قدرت تمرکز یکی از این رشدهاست ...

اما زمانی که معشوقی از جنس نامحدود برای خود یافتی! آنگاه چگونه فراقی را می توانی تصور کنی ؟
(١)