به نام خدا

این تویی که معلوم می کنی امروزت چه گونه باشد! و از چه سنخی! هر چند که روزگار برای خویش چرخشی دارد و روزی بر تو و روزی با توست ...

پس اگر آن روزی که با تو بود غفلت ورزیدی، روزی که بر توست، به کامت سخت خواهد بود ...

پس باید آماده بود... از هر آنچه می توان انرژی گرفت و مخزن درونی مان را که گنجی است مدفون شده پر از عشق کنیم و بگذاریم جریان عشق الهی از آن بگذرد ...

آن زمان است که سبک خواهی شد ...

و ندایی می گوید : مگر به همین آسانی هاست !!؟؟