وقتی کمرت را زیر بار خواسته های نفسانی خم نموده ای، چطور انتظار داری که بلند پروازی کنی ؟