به نام خدا

از سِحرِ سَحَر گفتن و از سرّ بیداری آن هنگامه سخن راندن کار هر کس نشاید، نمی دانم چگونه اُنس یافتن با آن زمانه مقدور و زندگی در آن ممکن است ؟
از رضایت پروردگار تا سحرگاهان، تا ندای آسمانها، از الهام وحی، تا پرنده ای غارنشین ...
از آسمان نیلی تا دنیای ابدی، و از دریای ژرف تا ...

آزمونهای سخت در راه و من مصمم تر...

به امید خدا ...