شادی روح و خستگی جسم !

 راستش دليل اينکه چند روزيه وبلاگ رو بروز نميکنم اينه که جسمم نمی دونم چرا خسته شده ! ۶ روز روزه گرفته همش! اما نميدونم !! با اينکه از نظر روحی واقعا خدا رو شکر ... خدايا به حق که من سخن تو رو راست يافتم... اما نميدونم چرا از نظر جسمی اينطور شدم‌! نتيجه اينکه هروقت ميام يه چيزی بنويسم خستگی نميذاره !

اما متاسفانه اين خستگی هم با تنبلی دست به يکی کردن که از اين طريق من رو از خدا دور کنن ! ... عجبا! نميدونم چه هيزم تری به خودم فروختم (!) که اينطوری می کنه ! واقعا تنبلی چقدر بده ... و بدتر از اون اينه که جسم و روحم مدتها تحت تاثير تنبلی بود ... و بسياری از عمرم رو صرف تنبلی کردم ... بی هيچ سود و حاصلی ...