بسم الله الرحمن الرحیم

با رسیدن به موعد ثمربخشی ایام تلاش برای هدف، شادی قرین اضطراب در جانم گشته و انتظار نتیجه لحظه بر لحظه جانم را می پروراند ...
حال که دیگر برایم نتیجه مهم نیست که آنچه خواسته ام بدان نائل آمدم و آن تلاشی مستمر بر مبنای هدف بود؛ مسیری که در طول آن خودم را بیشتر شناختم و به یاری خداوند از کژی ها رهاییدم و بسی تربیت شدم ...
در لحظه لحظه حرکتم شاهد رحمت خداوند بودم و این برایم همه چیز بود ... و اینگونه یافتم که لااقل من طوری آفریده شده ام که بی هدف توان لحظه ای شادی ام نیست! پس هدف گزینی برای لحظه لحظه زندگی را بر خویش واجب می دانم ...
و توصیف این امر جز برای آنانی که احساس تشنگی می کنند سخت نماید.
والسلام