اللهم انی اسئلک أن اسئلک
بارالها از تو می خواهم که تو را بخواهم...

بعد از مدتها یافتم؛ حال که هر فعلی از خواسته ای زاید و جز اندیشه محرکی در عالم امکان نباشد، اندیشه خدایی و خواستن خدایی چه سخت می نماید !
بعضی وقتها نمی خواهم که بخواهم ! و چه سخره ناک می شود ... اما باید بخواهم ! همه چیز را باید بخواهم آنگونه که خواهد بود ...
انشاء الله سر فرصت مناسب راجع به این بحث مهم و مخصوصاً هدف و نشاط بیشتر خواهم نوشت.

برای اهل فکر، همان جمله ابتدا کافی است...