به نام پروردگار

حقا که غمت از تو وفادار تر است ...


...


درمان که کند من را ؟ که دردم هیچ است ...

...

من درد تو را ز دست آسان ندهم ..

دل بر نکنم از دوست تا جان ندهم ...

از دوست به یادگار دردی دارم ...

کان درد به هزار درمان ندهم ...

...

پ.ن : سال نو مبارک