يا علی گفتيم و عشق آغاز شد ...

کدوم عشق ؟ چرا از خودت حرف درمياری ؟ کدوم علی ؟ تو چی ميدونی از علی ؟ فقط شده محبت ؟ بقول دکتر شريعتی که فقط از علی در جامعه ما يه محبت کاذب مونده ؟ علی مرد خدا بود ...  علی کسی بود که به خدا گفت خدايا عذابت رو تحمل می کنم ولی دوری تو رو نه ! اون وقت تو خودت رو متصل به چنين فرا انسانی ميدونی ؟ با اينکه يه ذره هم تلاش نکردی مثل اون بشی ... حتی يه ذره ....

اين وبلاگ رو فقط برای گفتن از درد شروع کردم ... از درد بی دردی ...

شايد اين وبلاگ اصلا برای هيچکس جذاب نباشه ... قصد من فقط گفتن حرفهام بود ...