بسم الله الرحمن الرحیم

 

نوشته‌اند: وقتی محمد(ص) دانست که دختر حاتم طایی در میان اسیران است، او را آزاد کرد. اقبال لاهوری این داستان را در چند بیت، به نظم کشیده است. در گزارش اقبال، نکته‌ای است که من منبع تاریخی آن را نمی‌دانم. می‌گوید: دختر حاتم در میان اسیران، پوشش مناسب نداشت و پیامبر(ص) عبای خود را بر سر  او کشید. اقبال پس از نقل این داستان می‌گوید: ای محمد، اکنون ما از آن دختر قبیلۀ طی، عریان‌تریم.

در مصافی پیش آن گردون‌سریر
دختر سردار طی آمد اسیر
پای در زنجیر و هم بی‌پرده بود
گردن از شرم و حیا خم کرده بود
دخترک را چون نبی بی‌پرده دید
چادر خود پیش روی او کشید
ما از آن خاتون طی عریان‌تریم
پیش اقوام جهان بی‌چادریم


نگارش از علی بابایی، کانال تلگرام : https://telegram.me/rezababaei43