هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست