به نام خدا

می گویند روزی فردی با خود حساب کرد اگر هر روز یک گناه کرده باشد، چقدر گناه کرده است... ناراحتی بر او مستولی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد!

در پارادایم مدرنیته دیگر این گونه « مرام » ها معنایی ندارد، دیگر « اعتقادی » که به پای آن « بایستی » معنایی ندارد.

این سبک زندگی جدید است! ...

ایستادگی در آن چیزی معنا می شود که اعتقاد را راهی نیست...

گسست نسلی میان پدربزرگ، پدر و فرزند ...

راز ایستادگی در چیست ؟