به نام خدا

سلام.

فارغ از همه خواستن ها، براستی چه کار می کنم ؟ با اوج گرفتن امروزم در هدف؛ باید لحظه ای بایستم... 
در ذهنم جرقه ای به کوله بار اندیشه هایم خورده است! اندیشه هایی که از بس نم بارانی را هم ندیده اند، خشک شده اند ...

آتش گرفت ...

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
محصول دعا  در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 

 


ادامه مطلب ...